Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Με την παρούσα δήλωση πολιτικής, η «HELLENIC AMBULANCE» ΠΕΠΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ εκφράζει τη δέσμευση και την προθυμία της να παρέχει και να διασφαλίζει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας, στο προσωπικό της και σε οποιονδήποτε επηρεάζεται από τις δραστηριότητές της στον τομέα «Παροχή Υπηρεσιών Διακομιδής Ασθενών και προνοσοκομειακής Ιατρικής Βοήθειας»

Επίσης, πρόθεση της Διεύθυνσης της εταιρείας είναι να στηρίζει και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό, για την πρόληψη της δημιουργίας επικίνδυνων καταστάσεων, την ανίχνευση και άμεση εξάλειψη των επικίνδυνων καταστάσεων που δημιουργούνται, τη μείωση των ατυχημάτων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους τόπους εργασίας και ταυτόχρονα να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ισχύοντες Νόμους για την ασφάλεια, υγεία και ευημερία των εργαζομένων.

Για να επιτύχει τους πιο πάνω στόχους της, η εταιρία εγκατέστησε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υ&Α σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001/2018, μέσω του οποίου:

 

Συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για τη Διαχείριση Υ&Α – συμπεριλαμβανομένου του έμπειρου και συνεχώς εκπαιδευόμενου ανθρώπινου δυναμικού, αναγνωρίζει ότι οι βελτιώσεις σε ζητήματα Υ&Α προκύπτουν από τη συνεργασία και την επικοινωνία της Διοίκησης και του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, οπότε και ενθαρρύνεται με κάθε τρόπο η ενεργός συμμετοχή του προσωπικού στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης των συνθηκών

Υ&Α, και θέτει στόχους αποτελεσματικότητας του συστήματος Υ&Α στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης, οι οποίοι ανασκοπούνται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα και αναθεωρούνται όταν αυτό απαιτείται.

Σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλου του προσωπικού και των υπεργολάβων, γι’ αυτό προτρέπονται όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι και συνεργάτες-υπεργολάβοι να συνεργάζονται και να διαβουλεύονται με τη Διοίκηση και τους Υπεύθυνους για την επίτευξη υγιεινού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς επίσης να φροντίζουν τον εαυτό τους και τους άλλους που είναι στο ίδιο περιβάλλον εργασίας.

Η εταιρία δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της επίδοσης της εταιρείας σε ότι αφορά την Υ&Α των εργαζομένων.

Διακομιδή ασθενών από 40€ με ασθενοφόρο

Καλέστε τώρα:

698 2966 166

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ